Juridische bronnen

Hier vindt u alles over het ontstaan van de wet en de bestaande wetteksten.

Wet van 12 mei 2009 tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Artikel 2

In artikel 22, vierde lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, wordt het woord "vier" vervangen door het woord “vijf”.

Artikel 3

In artikel 23, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "drie maanden na de hernieuwing van de Wetgevende Kamers" vervangen door de woorden "zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen".

Artikel 4

Het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die in functie zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, verstrijkt zes maanden na de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen.