Juridische bronnen

Hier vindt u alles over het ontstaan van de wet en de bestaande wetteksten.

Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 november 2009 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2

In artikel 22, vierde lid, van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact wordt het woord "vier" vervangen door het woord "vijf".

Artikel 3

In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "drie maanden na de hernieuwing van de Wetgevende Kamers" vervangen door de woorden "zes maanden na de algehele vernieuwing van de gemeenschapsparlementen".

Artikel 4

Dit decreet treedt in werking op 15 oktober 2009.